มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับ

            
          เว็บไซต์สโมสรพนักงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลกิจกรรมของพนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ ในด้านเดียวกัน เรื่องเดียวกัน รวมกลุ่มกันเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เป็นการสนับสนุนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ


ประชาสัมพันธ์                


ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนสมัครเป็นตัวนักกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6“เวียงละกอนเกมส์”  ระหว่างวันที่13 -15  พฤษภาคม2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด  7ประเภท 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย 11 คน ,วอลเล่ย์บอลชาย / หญิง,แชร์บอลหญิง  ,เซปัคตะกร้อชายเดี๋ยว,เปตอง  5 ประเภท คือ ทีมชาย 3 คน,ทีมหญิง 3 คน,ทีมชายคู่,ทีมหญิงคู่  และคู่ผสม,กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก เช่น ชักคะเย่อ,วิ่งกระสอบ,วิ่งสามขา  พร้อมทั้งประกวดขวัญใจศรีราชภัฏ  และขบวนพาเหรด
           จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนสมัครเป็นตัวนักกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ทั้ง 7ประเภท 14 ชนิดกีฬา สามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายขันแก้ว สมบูรณ์ นายกสโมสร ได้ทุกวันทำการตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน  2558
           สำหรับการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือนั้น ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(พิษณุโลก) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์  ความรัก ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง งานโครงการเสวนาระดมสมอง "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ"
สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา  จะดำเนินงานโครงการเสวนาระดมสมอง "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ"  เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทส และเพื่อระดมความคิดเห็นในหารสร้างกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศระหว่างวันที 5 -6 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  ศูนย์วัฒนาธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ริเวอร์วิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


สำหรับสมาชิกสโมสร

1. ทราบหรือไม่ว่าหากมีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจาการปฏิบัติืหน้าที่ถึงขั้นเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลสมาชิกจะได้อะไรจากสโมสรบ้าง >> อ่านตรงนี้

2.ทราบหรือไม่ว่าหากมีสมาชิกเสียชีวิตญาติของสมาชิกจะได้อะไรจากสโมสรบ้าง >> อ่านตรงนี้

3.ทราบหรือไม่ว่าหากมีสมาชิกอุปสมบทสมาชิกจะได้อะไรจากสโมสรบ้าง >> อ่านตรงนี้

4. ทราบหรือไม่ว่าหากมีสมาชิกแต่งงานสมาชิกจะได้อะไรจากสโมสรบ้าง >> อ่านตรงนี้


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


นายขัยแก้ว  สมบูรณ์ นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแจ้งให้ทราบว่า สโมสรจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ใน วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติพร้อมจ่ายเงินปันผลให้พนักงานทุกท่านที่มาก่อน 18.00 น.


การเงินสวัสดิการ


สโมสรเจ้าหน้าที่ แจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสร ด้วยสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสร ในช่วงเดือน สิงหาคม 2555 -มกราคม 2556 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทราบด้วยทั่วกัน หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้จากเหรัญญิก .