มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

คณะกรรมการสโมสรขันแก้ว  สมบูรณ์
นายกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา


ธนียา  คำปิน
อุปนายก

พนาวัน   เปรมศรี
อุปนายก


มนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
อุปนายก


อนิรุทธ์   ชัยเสวก
อุปนายก


ศิริรัตน์  วาทมธุรส
กรรมการฝ่ายการเงิน


สาวิตรี  ดีดน้อย
กรรมการฝ่ายการเงิน


ณัฐชานนท์  ดอนเขียวไพร
กรรมการฝ่ายกิจกรรม 


ฉลอม  พรมอ่วม
กรรมการฝ่ายกีฬาวรายุท  ไข่แก้ว
กรรมการฝ่ายกีฬา

สัญญา  ปานแย้ม
กรรมการฝ่ายกีฬา


สุิชิน เขีียวเนตร
กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิธิศ  ปรุงศักดิ์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการปวริศา  เกษมสุข
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ


ภิญญาพัชญ์  กล้าการค้า
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ

รักษิตา  ดีอ่ำ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ


วรกมล  นาชอน
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการสันติราช  อยู่เพชร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ


สาวิตรี  ดีธงทอง
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ

อรรถพงษ์  สุดแก้ว
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ


อติโรจน์  บัวทับ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ


ดาวเรือง  ม่วงมัน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ


น้ำผึ้ง  ทองศรีสุข
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ


จำรัส  ทองศรีสุข
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่


บัญหยัด  นาคทอง
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่บุญสม   รอดรักษา
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

รังสรรค์  มณฑา
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่


สมบูรณ์  ประทุมวงส์
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
สมาน  จันทร์อิน
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
สำเนียง นุ่มนิ่ม
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก


สิริภัทร  ขำจุ้ย
กรรมการและเลขานุการ